Algemene voorwaarden
Elodie Communicatie 

Versie juli 2020

 

Lees 'je', 'jij' en 'jou' als opdrachtgever.
Lees 'ik', 'mij', en 'me' als Elodie Communicatie, gevestigd in Nijmegen.

toepassing van deze algemene voorwaarden

 • Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen jou en mij: offertes en alle andere schriftelijke afspraken (kan ook digitaal/via e-mail zijn) voor het leveren van diensten of producten. 
 • ‚ÄčAls jij en ik voor de uitvoering een derde partij betrekken, dan gelden deze algemene voorwaarden ook. 
 • Jouw algemene voorwaarden zijn niet van toepassing. 

Offerte

 • Ons eerste gesprek is gratis. Lijkt mij logisch. 
 • Elke offerte is vrijblijvend en 1 maand geldig.
 • Ik ga pas aan het werk als je de offerte schriftelijk hebt goedgekeurd. Wil je dat ik vast start met de opdracht voordat ik officieel akkoord van je heb? Dan geef je daarmee ook akkoord op de offerte. 
 • Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten. We maken dan nieuwe afspraken of verlengen expliciet de eerdere afspraken. 
 • Een verandering van de opdracht is pas akkoord als jij het hebt gevraagd en ik het heb bevestigd. 

Tarieven en betaling factuur

 • Ik kan vragen of je in termijnen betaalt. Zeker als ik langere tijd voor je werk. 
 • De factuur betaal je binnen 21 dagen na de factuurdatum. Tenzij hier schriftelijk andere afspraken over gemaakt zijn of als er op de factuur een andere betaaltermijn staat. 
 • Heb je niet op tijd betaald? Dan krijg je een herinnering. Heb je binnen 45 dagen na de factuurdatum nog niet betaald, dan volgt een aanmaning. Daarvoor breng ik de eventuele incassokosten in rekening en de wettelijke rente van maximaal 15% van het totaalbedrag (met een minimum van 200 euro).  
 • In de offerte staat de afgesproken prijs van de gekozen diensten/producten. Eventuele bijkomende kosten zoals reiskosten staan apart vermeld.  
 • Het is aan jou om mij tijdig de juiste informatie toe te sturen die ik nodig heb voor het tijdig afronden van de opdracht. Mocht je dit te laat aanleveren en het daardoor extra werk gaat vragen, dan bereken ik dit door aan jou op basis van de tarieven die staan in de offerte. 
 • Mocht er sprake zijn van een faillissement, beslag of uitstel van betaling, dan mag ik het totaalbedrag van de openstaande facturen opeisen. 
 • Mocht een opdracht door jou niet schriftelijk/digitaal bevestigd zijn, dan mag ik de werkelijk bestede uren en diensten aan jou doorberekenen, tenzij we dit anders hebben afgesproken. 
 • Als jij een dienst of product van mij afneemt, dan betaal jij deze. Kies je er voor om er vervolgens niets mee te doen, dan is dat aan jou.

Goede kwaliteit en uitvoering

 • Ik zet mij in om goed en zorgvuldig werk te leveren.  
 • Ik heb het recht om werkzaamheden door derden te laten verrichten.
 • Wil je dat ik vertrouwelijk omga met de informatie die ik krijg? Geef dat duidelijk aan in de briefing. Dan weet je zeker dat de informatie tot de publicatiedatum geheim blijft.

Opdracht met gratis eenmalige correctieronde

Het is fijn dat jij weet wat je van mij mag verwachten. Daarom even stap voor stap:
 1.  Je geeft een duidelijke opdracht.
 2. Je krijgt een offerte van mij.
 3. Ga je akkoord? Dan lever jij mij de informatie die ik nodig heb voor het uitvoeren van de opdracht en lever ik de afgesproken diensten/producten.
 4. Feedback? Graag! Ik doe een eenmalige gratis correctieronde in overleg met jou (dit geldt voor onder andere teksten en video’s). 
 5. Je betaalt de factuur.
 6. Wil je daarna nog meer aanpassingen of heb je een nieuwe opdracht? Dan beginnen we weer bij stap 1 en krijg je een nieuwe offerte.

Opdracht uitstellen of intrekken

 • Wil je de opdracht uitstellen of intrekken? Ik ben niet verplicht om onaffe producten aan jou te geven.
 • Wil je om wat voor reden dan ook de opdracht intrekken, dan ben je verplicht alle kosten aan mij te vergoeden die tot dan toe gemaakt zijn en mijn bestede uren. 
 • Hopelijk gebeurt het nooit: overmacht. Bijvoorbeeld als ik door een ongeluk niet kan werken. Ik laat je dit zo snel mogelijk weten. Bij overmacht ben ik niet aansprakelijk. Als ik hierdoor 2 maanden niet kan werken, mogen we allebei de opdracht stopzetten.

Vrijwaring

 • Jij bent de inhoudelijk deskundige, ik ben de communicatiespecialist. Daarom heb jij de plicht om mijn werk te controleren op juistheid en zorgvuldigheid. Jij beschermt mij van elke aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid door mij.
 • Ik geef advies met de beste bedoelingen en naar beste inzicht. De verantwoordelijkheid voor de keuzes die je maakt liggen volledig bij jou. Ik kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen van de keuzes die je neemt op basis van mijn adviezen. 

Aansprakelijkheid

Ik aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade, tenzij deze het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid door mij. Heb je daardoor recht op een schadevergoeding? Dan is het factuurbedrag de maximale schadevergoeding.

Privacy

Ik vind privacy heel belangrijk. Zie mijn privacyverklaring voor de hele toelichting.  

Eigendomsrechten

 • Als schrijver van de teksten draag ik de auteursrechten op de teksten in principe aan jou over. De tekst die je van mij koopt, mag je dus volgens onze afspraken publiceren en (her)gebruiken op de manier die jij passend vindt. Tenzij wij anders van tevoren schriftelijk zijn overgekomen. 
 • Voor promotionele doeleinden mag ik mijn werkzaamheden voor jou en je bedrijf delen met anderen om een voorbeeld te geven van de diensten die ik lever. Denk aan een vermelding op mijn website, in een nieuwsbrief, blog of social media bericht. Mocht je dit niet op prijs stellen, dan houd ik daar uiteraard rekening mee.  
 • Tot de opdracht behoort niet het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten zoals het octrooirecht, merkenrecht, auteursrechten of portretrechten van derden. 
 • Na het afronden van de opdracht heb ik geen bewaarplicht voor de gebruikte materialen en gegevens. 
 • Mocht je mij vragen voor het redigeren van een bestaande tekst, dan is het jouw verantwoordelijkheid om te controleren of op die tekst auteursrechten rusten. Zo ja, dan is er schriftelijke toestemming van de auteur nodig voordat ik de bestaande tekst mag en kan aanpassen. 

Zijn we het oneens?

 • Je bent verplicht om mij klachten over de factuur en/of geleverde diensten binnen 7 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk te laten weten. Ik streef ernaar dit binnen een week te behandelen. Indien dit later kenbaar wordt gemaakt, dan is er absoluut geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling. 
 • Op elke opdracht is het Nederlands recht van toepassing. 
 • Zijn we het niet eens met elkaar? Dan doen we ons uiterste best om het eerst zelf op te lossen. Lukt dit niet, dan laten we een bevoegde rechter onze onenigheid oplossen.